تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
منصور نادرالعصر جهانگيرشاهی
نسخه چاپي

منصور نادرالعصر جهانگيرشاهی


منــصــور نـادرالـعــصر نقـاش ايرانى‌تبار هـنــدى و اسـتـــاد برجستۀ مكتب نقاشى گوركانى در قـرن 10 و 11 ق اسـت. در دربار جـهانگيرى به عزت مى‌زيست و در مـكتب مغول و شيوه‌هاى گـونـاگـون هـنـدى نگـارگرى مـى‌كـرد. در مـصـورسـاخـتن نـسخـه‌هـاى سـلـطنتى مهارت داشـــت.