تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
كمال‌‌‌‌الـديـن فارسى
نسخه چاپي

كمال‌‌‌‌الـديـن فارسى


حســن ‌‌‌بن عـلـي بن حسن كمال‌الدين فـارسي دانـشمند و رياضي‌دان مـشهور ايرانـي در قـــرن 7 ق اســـت. بــــه نـقــد آراي جـالـيـنــوس دربارة چگونگي رؤيـت اشـيـا و خـروج نور از چشم براي ديدن اشيا پرداخت. از آثار اوست: تـذكـرة ‌‌‌الحباب؛ اســـاس الــقــواعــد؛ رسـالة بـــحــث در زاويــه.