تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


29 آذر


ابـوسـهل كوهـى

ابوسهل بيژن بن رسـتـم دانـشمند و منجّم قرن 4 ق اسـت. كــوهـــى از بـزرگ تــرين ريـاضـى دانان و منجمان عصر خود به شـمار مـى آمـده است. بيرونى، در تـحديد نهايات، نام او را در زمـرة مـنـجمانى كه براى تعيين ميل اعظم در شـيراز كـار مى كرده اند ذكر كرده اسـت. از آثـار اوست: مراكز الااَُكر؛ الاصـول عـلى نحو كتاب الاقليدس و الـذى خــرج مـنــه. ادامه...

عـبـدالـوهاب شيرازى

عبدالوهاب شــيـرازى مـتـخـلـص بـه يـزدانــى (1252-1328 ق) شــاعر، خــطـاط، نـقــاش، ريــاضــى¬دان، مـنـجـم، و مـوسـيقى¬دان ايرانى است. در شعر طــبــعى روان داشــت و غزل¬هايش لطيف بود؛ ولى گويا، بخش بزرگی از اشعارش را از بين برده و اكنون حدود 1500 بـيـت از سـخـنـان مـنـظومش برجـاى مـانــده است. از آثار اوست: خوش‌نویسی نسـخه¬اى از ديوان انورى. ادامه...

ميرزا بابا نقاش‌ باشى

ميرزابابا نقاش‌ باشى شيرازى نخستين نقاش‌باشى دربار قاجار و خطاط و شاعر ايرانى قرن 13 ق اسـت. پیشگام نقاشی رنگ و روغن در ایران بود. همچنين او پايه¬گذاران مـكـتـب پـيكرنگارى دربـارى اسـت. در مصـورسازى و چـهــره‌پــردازى تـسلط ويژه¬اى داشـت. از آثار اوست: تصوير هرمز پـسر انوشيروان؛ قلمدان با تصویری از جـنـگ چـالــدران. ادامه...