تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


16 آذر


ابوزيـد بـلخى

ابوزيد احمد بن سهل بلخــى اديــب، مــتـكلم، فيلسوف، و جغرافى‌دان قـرون 3 و 4 ق است. به سبب اطـلاعات فراوانــش در عـلـوم گــوناگون همــواره از تـوجه امرا و بزرگان برخوردار بــود. از آثار اوســت: صــور الاقالـيم؛ مصالح الابدان و الانـفس؛ البدء و التاريخ. منسوب به اوســت: شــرايــع الاديــان؛ اقســام الـعلوم؛ اخـتيارات السير. ادامه...

سوزنى سمرقندى

شمس الدين ابوبكر سوزنى سمرقــندى ملقب بــه تــاج‌الشــعــرا و متـخلص به سوزنى شـاعر قــرن 5 و 6 ق است. سوزنـى در امثال و لغت و صنايع شــعرى نيز تبــحر داشته است و در ديوان او امثال و حكم بسيـارى ديده مى‌شــود. ديوانِ او مشحون از لغـات نـامأنوس و نــاآشـنـاى فـــارســى است. از اوست: دیوان سوزنی سـمرقندی. ادامه...

نَــزارى قُهِســتـــانى

حكيم سعدالدين بن شمس‌الدين نزارى قهستانى شاعر بزرگ قرن 7 و 8 ق است. نـزادی در شـعرهایش هم به لـذت‌های مادی می‌پرداخت و هم به دردهاى مـردم كـه از ستم مـغولان به تنگ آمده بودند توجه داشــت. حــتــى مى‌تـوان او را شاعرى اجتماعى دانسـت. از آثار اوست: ديـوان نــزاری؛ سفرنامۀ نــزاری؛ مثــنوى اَزهـر و مَزهر. ادامه...