تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


5 آذر


احمـد مـوسـى

احـمـد موسى نگارگر نوآور و صاحـب مكـتب ايرانى در روزگار ايلخانان مغول در قرن 8 ق است. كارهايش را به سبك كارهاى يوان، نگارگر چيـنـى، نـزديـك مى‌كرد. مكتب احمد موسى تا عصـر صـفـويـان ادامــه داشــت. احمد موسى در مكـتـب خــود شاگردان فراوانى پرورش داد كه بـرخى از آنان در نگارگرى ايران تـأثـير گـذاشتند. ادامه...

ابوعلى جُوزجانى

، حسن ‌بن على عارف و صوفى خراسانى در قرن 3 ق و اوايـل قـرن 4 ق اسـت. از روش سير و سلوك و استادان او اطـلاعـى نـداريم. از ابـوعـلى آثــارى دربـارة مــوضــوعـات عرفانى چون خــوف، رجــاء، محبت، صبر و رضا باقى مانده اسـت. آثاری هم در ريــاضيات، مـعـامـلات، و آفــات ســيـر و ســلــوك داشــتــه اســـت. ادامه...

ابن حسين مسعودى

ابوالحسن على بن حسين تاریخ‌نگار و جغرافى‌دان مـسلمان اواخر قرن 3 و قرن 4 ق اســت. بـه سفرهاى بـسـيـار رفــت تــا گــزارش‌هاى كتاب‌هايش مــوثـق و مستند باشد. آثار او به لحاظ وسعت و عمق و دقــت عـلـمى با دايرة‌المعارف‌های تـاريخى و جـغرافـيايى برابر دانسته مــی‌شــونــد. از آثـــار اوســـت: مُــروج الـــذَّهَب و معادن الجوهر. ادامه...