تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


29 آبان


ابن مِطْران

ابونـصر اســعد بـن ابى الفتح اليـاس مــعـروف بــه المِطران پــزشـك و داروشناس مسيحى‌تبار دمشقی در قرن 6 ق است. ابن مطـران طبابت امراى دولت را بر عهده داشت و امراى دولت نيز در رقابت براى تقرب به او اموال و مـقام‌هاى فراوانى به او اعـطا مى‌كــردند. از آثــار اوست: طــب الـملوك؛ اختصار كتاب الادوار؛ الادويــة المفرده. ادامه...

عبدالكريم خوارزمى

عبدالكريم خوارزمى بن عبدالرحمان شاعر و خـوشنويس دربار سلطان يعقوب آق‌قويـنلو در قــرن 9 ق اســت. عبــدالكـريم مــردى بــى‌آزار و بلندطبع بود. عبدالكريم خوارزمى هـمة اقلام را استادانه مى‌نوشت، امــا در نــگـارش نـستــعلـيـق چــنـدان تــوانــا نــبود. از آثار اوست: خوش‌نویسی يك نسـخه حـال‌نـامة عارفى و روشنايى‌نامه. ادامه...

خـواجـه حسـن عطار

خواجه حسن بن علاءالدين محمد عطار شيـخ نـامی طریقت نقشبنديه، از سلسله¬هاى معروف صوفيه، در قرن 9 ق است. همۀ مشایخ این طریقت لـقـب خـواجــه داشـتــنـد. در ماوراءالنـهـر و خــراسـان بـه صفت «جذبه» مـشهـور بـود. خواجه حسن در طـبـابـت هـم دسـتى داشت. از آثـــار اوسـت: تـلقـيـن ذكـر؛ ســلــوك مـنــظـــوم. ادامه...