تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


13 آبان


باباجانْ حـافظِ تربتى

باباجان حافـظ تربتى شاعر و نوازنده و خـطاط قـرن 9 و 10 ق اسـت. باباجان در دربار شاه طهماسب و در كنار خوش‌نويسان بزرگ و نام‌دارى چون مـيـرعلى هروى، سـيـداحــمـد مشهدى، و شاه محمود نيشابورى خوش‌نويسى می‌کــرد. از آثــار اوســت: خوش‌نویسی چند قطعه به قلم دودانـگ و نـیم‌دو‌دانگ خوش. ادامه...

خاورى شيرازى

ميرزا فضـل‌اللّه شريفى ذهبى خاورى شـيـرازى مـورخ دانـشـمـند و از عـلماى سادات حـسـيـنى در اواخــر قــرن 12 و اوايــل قــرن 13 ق اســـت. خاورى در تـهران مدتى در ديوان صدارت، زيــر نـظر ميرزا شـفيـع مازنـدرانى، مشغـول بـود از آثـار اوســت: نــامــة خــاقـان؛ رسالة صاحبقران؛ ديوان خاوری شیرازی. ادامه...

قوامى رازى

اميـر بدرالدين قوامى خباز رازى ملقب به اشرف الشعرا شـاعـر قــرن 5 و 6 ق است. او نخسـتـين شـاعر فارسى‌زبان است كه در اشعار خـود به تشيع خويش تصريح كرده و از حـقانيت مذهب تـشـيـع، عــدل خـداوند و امامت امــامــان دوازده‌گــانـه (ع) سخن گـفـته است. تذكره‌نويسان گفته‌اند كه مـنـاقب‌خـوانـى مى‌كرده است. از اوســت: ديــوان قــوامی رازی. ادامه...