تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


8 آبان


اِبراهيمِ بْنِ سَيّارِ نَظّام

ابواسـحاق ابراهيـم بن سيار معروف به نَظّام بـزرگ مـعـتزله و عــالـم كـلام در قــرون 2 و 3 ق اسـت. در علوم عقلى و ادبـى از بارزتـريـن نـمـايـنـدگـان مكتب بصره بود. از آثـار اوســت: اثـبـات الرسل؛ التوحـيد؛ عـلى اصحاب الهيولى؛ الرّدّ عـلـى الـدّهـريّة؛ الـرّد عـلى اصحاب الاثنين؛ الرّدّ على اصناف المـلـحـديـن؛ التّعديل و التجوير. ادامه...

اَيْدُمِر بـن على جَلْدَكى

ملقب به عـزالدين حـكيم و شیمی‌دان قـرن 8 ق اسـت. ايـدمر مدت هـفـده سـال، نزد بـسـيارى از مـشايخ بزرگ و دانـشـمـنـدان درس خـوانـد. بـا ظـهـــور او بسـيـارى از مـشـكـلات علوم اوايل، حـكمت، الهيات، فلسفه و طـب حــل شــد. از آثـــار اوست: المصباح؛ نتائِـجُ الفِكـَر؛ نهـايـة الطَلَب؛كنز الاختصاص. ادامه...

عبــدالله نقاش سلطانى

عبدالله نقاش سلـطـانى نـگارگر قرن 10 ق است. عـبدالله از پيـروان مكـتب بخارا بود. از ويژگى‌هـاى آثارش مـى‌تـوان بــه تركيب‌بندى ساده، رنگ‌هاى پـرمـايـه و درخشان، و پيكرهاى فربه با چـهـره‌هاى گرد اشاره كرد. از آثار اوسـت: تصوير دخـترى كه دو زانو نشسته است؛ تصــويــر شــاهـزادۀ جوانى كه در بــاغــى نــشـســته اســت. ادامه...