تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


15 مهر


ابوهاشم صـوفى

ابوهاشم عثمان بن شـريك كـوفى صـوفي مشهور قـرن 2 ق اسـت. او را نـخـسـتين كسى دانستـه‌اند كـه در اسـلام بـه صوفى مشهور شد. از هم‌نشينى و مـعـاشـرت بـا پــادشـاهــان و دولت‌مردان به‌شدت دورى مى‌كرد. ظاهـرآ از ابوهاشم صوفى كتاب يا دسـت‌نـوشته‌اى در دست نيست و گفته‌هـا و روايـت‌هــاى او فـقـط در بـرخى كتـب شيعه آمده است. ادامه...

شيخ على ‌خان زَنگنه

شيخ عـلى‌خـان زنــگنــه مــلـقـب به اعـتمادالدوله (1020-1101ق) وزير کاردان شاه سليمان صفوى است. عاقل، مدبر و پاي‌بند به نظم و اعتدال بود و در بيست سال وزارتش كشور را از لحاظ ادارى، اقتصادى، نظامى و سياست خارجى به‌خوبى اداره كرد. پیش از وزارت نیز، حود سى‌سال در مهم‌ترين استان‌هاى كشور مـنصـب حكمرانى و سردارى داشت. ادامه...

غَيْلان بلـخـى

افـضـل‌الـديـن عمـربـن على بـن غَيْلان بلخى دانـشمند بزرگ اوايل قرن 6 ق است. در شهرهاى بلخ و مرو بـه تـحـصـيل فـقـه و مـنطق و ريـاضـيات و الهيات و طبيعيات پرداخت. كتاب حدوث العالم او را مى‌تـوان يكى از كوشش‌هاى اساسى فـیـلسـوفان مسلمان در مخالفت با فلسفۀ غرب دانست. از آثـار اوسـت: حـدوث العالم. ادامه...