تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


10 مهر


محمد ابـن دانيال

شمس‌الدين محمد بن دانيال خـزاعى مـوصلى (647- 710 ق) چشم‌پزشك و شاعر و اديب نامی موصلی است. در محـله‌اى در باب الفتوح قاهره، به چـشم‌پزشكى اشتغال داشت و در ضمن آن به امرا و ملوك نـيـز خدمت مى‌كرد و با آن‌ها نشست‌وخاست داشت. از اوست: المـختـار مـن شعر ابن دانيال؛ کفایۀ المتطبّب و نهاية المتأدّب. ادامه...

محـمدباقر سِميرُمى

محمدباقر سمـيـرمى ملقب به نقاش‌باشى (1283-1354 ق) نقاش و قلمدان‌ساز چيره‌ست عهد قاجار است. نـقاش چابك‌دست و مبتكر بود که در خلـق مـنـاظر بديع و آرايش دشت و دمن بسيار قدرتمند بود و در چهـره‌نگارى و منظره‌نگارى نيز دسـت داشت. از اوست: چهرة نورعليشاه؛ چند تابلوی رنگ و روغـن در مـقـبـرة ركن‌الملك. ادامه...

محمدبيك نقاش‌باشى

مـحمدعـلى بيك نقاش‌باشى نقاش عـهد نادر شاه افشار در اواسط قرن 12 ق است. در مجلس‌آرايى و ارائـۀ مناظر جنگى قوى‌دست و مـبـتـكر و در جانورسازى و شـبــيـه پـردازى اسـتـاد بــود. هـمچنین در آبرنگ هم مهارت داشـــت. از آثــــار اوســت: تـــصـــويــــر بــارگــــاه ســلـطـنــتــى نـادرشـــاه. ادامه...