تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


7 مهر


ابوالمفاخر باخَرزى

ابوالمفاخر يـحـيـى بن احمد شيخ طریقت كـبـرويه و نـويسـنـدۀ ایـرانـیِ کرمانی در قـرن 8 ق است. به شهـرهای ايـران، مـصر، شام، و آسـياى صـغـيـر سفر كرد و در اين سفرها از بسيارى از مشايخ صوفيه و محدثان خرقه و اجازۀ روايـت دريـافـت كـرد. از آثار اوســت: اوراد الاحــبــاب و فصوص الآداب. ادامه...

حـكـيمى قزوينى

حـكيم شاه محمد بن حاجى مبارك قزوينى شـاعـر، نويسنده، و دانشمند ابهری در قـرن‌هـای 9 و 10 ق است. حـكيمى قزوينى حكومت سه سلطان عثـمانـى، بايزيد و سليم و سليمان، را درك كرد و ظاهراً از نديمان و نـزديكـان سـلطـان سـليـم و سـلطـان سـلـيـمان بود. از آثار اوسـت: تفسير مختصر هداية و حـواشـى بـر آن؛ نصيحت نامه. ادامه...

شاه محمد مشهدى

شاه محمد مشهدى متخلص به واثقى خوش‌نویس و شاعر نیشابوری یا مشهدی در قـرن 10 ق اسـت. بــعـضى از تذكره نويسان او را شاگرد مالك ديـلـمـى و برخى ديگر شاگرد سليم نيشابورى دانسته اند. از اسـتادان طراز اول نستعلیق بود. امـا جـز نستعليق به اقلام ديگر نيــز آشنـا بود. از اوست: خوش‌نویسی سـبـحـة الابــرار جـامـى. ادامه...