تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


1 مهر


كـريـم آق سـَرايى

خـواجــه كـريم‌الدين محمود بن محمد مورخ، منشـى دیـوان سلجوقيان روم و دولت‌مرد در قـرن هاى 7 و 8 ق در عهـد اسـت. از ويـژگى‌هاى كتاب تاریخ او، اطلاعاتى است كـه او دربـارۀ حـوادث مـهم و تاريخ مرگ شاهان و بزرگان سـلجوقی روم آورده است. نثر او منشیانه است. از آثـار اوســت: مـسـامـرة الاخبار و مسايرة الاخيار. ادامه...

ابومحمد بَيانى

ابومحمد قاسم بـن اصـبغ بيـانى عالم، فقيه، و محدث اندلسى قرن 3 و 4 ق است. براى شنيدن حديث و آموختن علم بسيار سفر كرد. و عاقبت، در قُـرطُبه ساکن شد. مردم آنـجـا به او روى آوردنـد و در حـديث، رجال، نحو، و شعر از او بهره بـردند. از آثـار اوسـت: كـتاب الـسُـنن؛ المجتنى؛ ابواب المـُنـتقـى؛ فـضـائـل قـريـش. ادامه...

نادرالملك همايون شاه

مـيرسيدعلى مصوّر ملقّب به نادرالملك هـمايون شاه نقاش و خوش‌نویس برجستۀ قرن 10 ق است. در دربار همايون‌شاه، سلطان هند، منـزلـت بـسـیار داشـت. او و عبـدالـصمد شيرين‌قلم در هند مكـتـب نـقـاشى جديدى با مايۀ ايـرانى بنـیـاد‌گـذارى كـردند. از آثـار اوست: جلد روغنى ديوان امـيـرعـلـيشـير نـوايـى. ادامه...