تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


31 شهريور


اَزرَقـى هروى

ابوبكر زين الدين بـن اسـماعـيل ورّاق معروف به ازرقـى هـروى شـاعـر قرن 5 ق اســـت. از نـــــزدیــکـان و مـلکالشعرای طغانشاه بن اَلـب ارسلان بود. بـيشـتـر قـصـايدش نيز در ستـايـش اوسـت. ازرقـى چـند قـصـيده نيز در ستايش ابوالمظفر بن ميرانشاه، از سلجوقيان كرمان، دارد. از اوست: ديوان اشعار ازرقی هـروی؛ سندبادنامه. ادامه...

ابـوعلى رودبـارى

محمـد بـن احـمد صوفى، اديب، فقيه و اهل طریـقـت در قـرن 4 ق است. طـريقت را در حـدود شـريعـت می‌پــسـنــديـد و در تـصــوف از مـبـالـغات اصـحــاب سُـكـر اجتناب و در حـفـظ شـريـعـت اهـتمام مـیکرد. تذكره نويـسـان عـبارات حكت‌آميز و نيز اشعارى بـه عربـى از او نقل كرده اند. كـراماتى نيز به او منسوب است. ادامه...

ابن واضح يـعقوبى

ابـوالعبـاس ابـن واضح يعقـوبى تـاریخنگار و جغرافیدان بــزرگ اصفـهـانـی در قـرن 3 ق است. به مغرب، ارمنستان، هند، و بــلاد عــرب ســفــر کـــرد و مـشــاهــدات مـستـقيمش را در كتاب‌هايـش گنجاند. در دوران طاهـريـان بـه خـراسـان رفـت و تـا پـايـان حـكومت طاهريان در خــدمـت آنهـا مـانـد. از اوسـت: البلدان. ادامه...