تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


26 شهريور


نـُعــمــان بـــن ثـابـت

(80–150 ق) فـقـيـه و مـتـكلم نام‌دار كوفه و پايه گـذار مـذهـب حَنَفى، از مذاهب چهارگانة اهـل ســــنــــت، اســـت. پــس از درگـذشــت اسـتـادش، حَـمّـاد، بـر جـايـگاه او تـكـيـه زد و مـــدت 30 ســال در يـكـى از مـهمترين حلقه هاى فقهي كوفه به فروع فقهـي پـرداخت. از آثار اوست: كتاب الـرســالة. ادامه...

عبـدالـمجـيد طالقانى

درويـش عـبـدالـمجـيـد طـالقانى مـتـخـلـص بـه مـجـيد و خموش (1150-1185 ق) بـرجـسـتـه ترين اسـتـاد خـط شـكـسـتـه نـسـتعليق و شـاعـر طـالـقـانـی است. قواعد خـط شـكستـه نسـتعـليق را استوار كـرد و زيـبايى و شـيـوايـى آن را بـه حـد اعـلي رسانيد. از اوسـت: خوش‌نویسی كـلـيــات سـعدى و مـرقـعــات و قطـعـات فـراوان. ادامه...

امير ابراهيم قزوينى

ابـراهيم بن معـصوم حسينى قزوينى (1065- 1145 ق) فـقيـه، حكيم و متكلم بـزرگ تبریزی است. مردى عابد، زاهـد، قـانع، و محتاط بود. از هــمـــۀ عــلـوم زمــان خــود بهرهمنـــد بــود. از اوســت: ســلاح الـمـؤمـنـيـن؛ تـحـقيـق الصغــيرة و الـكبيرة؛ تحـصـيـل الاطمئــنـان؛ تـتـميم امل الآمـل؛ حاشيـه عـلـى مـسالك الافـهـام. ادامه...