تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


23 شهريور


ابـن قـُتَـيْبه

ابو محمد عبدالله بن مسـلم معروف به ابن قتیبه دينورى تـاریـخنگـار، مـحدث و دانـشمند بـزرگ قـرن هاى 2 و 3 ق است. از 27 سـالگی قاضی دینـور بـود. در ادب از اعتبار بسيـارى بـرخـوردار است؛ امـا در زمـينة علوم قرآنى و عـقايد، انتقادهاى سختى به او شده اسـت. از آثـار اوست: ادب الكاتب؛ مـعـارف؛ عـيـون الاخبار؛ المعارف؛ معـانـى الـشعـر؛ الميسـر و القداح. ادامه...

ديـلمى عبـدالرشـيد

عبـدالرشـيـد ديلمى متخلص به رشيدا خوش‌نويس و شـاعر ايـرانى دوران صفوى است. از شـاگـردان ميـرعمـاد قزوينى و از نـزديكان ايـن خوش‌نويس بزرگ در دربـار شـاه عباس صفوى در اصفهان بـــود. هــم عـصـرانـش او را بـه نيـك‌خويي ستوده اند و تذكره نويسان هندوستان او را برترين خـوش‌نويس روزگـارش دانـستـه و از مـهـارت او در انـواع خـط بسيار یادکردهاند. ادامه...

كريمـۀ مَروَزى

(365-463 ق) بـانـوی دانـشـمـنـد، مــحـدث، حـافـظ و كاتب خراسانی اسـت. كـريـمــه از بـانـوان فـهـيــم و پرهيزگار و مؤمن بود که بسیاری از بــزرگـان تـاریـخ و حـدیـث از او روایــت کــردهانــد. روش او در حديث آن بود كه هر حديث را بـا اصـل نـسخه مطابقت مي‌داد. كـريمه تقريباً 100 سال عمر كرد و در دهـستانى به نام كلّه درگذشت. ادامه...