تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


21 شهريور


محمدحسن خان افشار

مـحـمـدحسـن خان افشار نقاش و مُذهِّب و قلمدان نگار ايرانى قرن 13 ق است. در چهرهپردازی و شبيه نگاری مهارت داشـت و پـرسپكتيو را زيبا ترسـيــم مـى كرد. در قلـمدانسازی و خـط نـستعـليـق تبحر داشـت و در تـزيين الـبـسـه و نـقـش و نـگــار جـواهـرات بـا دقت بـود. از آثــار اوست: تابلـوی فــتحــعـلى شـاه قـاجـار در سـال هـاى آخـر عـمر. ادامه...

ابـوالفـَرَج رونى

ابوالفرج شاعر مـشـهـور عــهـد غــزنــوى در قـرن 5 ق اسـت. ويـژگـى شـعر او جـان دادن بـه مـفاهيم ذهنى و كيفيت هاى روانى است. بنابراين، مى تـوان او را از پيشروان شيوة تـازه اى دانـست كـه در شـاعران قـرن 6 ق تـأثــيـر گـذارد و راه را بـراى تغيير سبك شعر فارسى از خـراسـانـى بـه عـراقى هموار كـرد. از اوسـت: ديوانِ ابوالفرج. ادامه...

ابن ابراهيم كَلاباذى

ابـوبـكـر مـحمـدبـن اسحاق بن ابـراهـيـم كـلاباذى حنفى، ملقب بـه تـاج الاسـلام صـوفـی بزرگ و مـحـدث بـخـارایـی قرن 4 ق اسـت. ابوبكر عارفى اهل تساهل بود و مذهب تسنن داشت. در میـان صوفیان همعصرش جایگاه والایـی داشـت. از آثـار اوسـت: الاربـعيـن؛ الإشـعـاع و الأوتـار؛ آمـالـى فى الحديث؛ بحر الفوائد. ادامه...