تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


20 شهريور


ابـن خـوّام

عـبـدالله بـن مـحمد مــعــروف بــه ابـــن الــخَــوّام بغدادى رياضى دان و پزشك قرن 7 ق اسـت. با حـكم‌رانـان و بزرگان مـراوده و ارتـبـاط بسيارى داشت. بـه هـمـيـن سـبب توانست ثروت فـراوانـى كـسـب كـنـد. بخشى از ثـروتش را براى ساختن مدرسه اى صـرف كرد. از آثار اوست: القواعد الـبهائـية فـى الـقـواعـد الـحسابية؛ رسـالة الـفراسـة؛ مقدمه فى الطب. ادامه...

زيـن الـديـن بَياضى

زين الدين عـلى بـن مـحمد بياضى معروف بــه عــامــلى و نــباطى (791-877 ق) متكلم و مفسر و منطقى شيعة امـامى است. بياضى ذهنى نقّاد داشت و در بررسى مسائل كلامى و تـاريـخ صدر اسلام، و در دفاع از مبانى اعتقادى شيعه سخت كـوش بــود. از اوســت: ذخـيــرة الايــمـــان؛ الـكلمات الـنـافـعات؛ عـُصـرة الـمـنـجود. ادامه...

اسـمـاعيل بن محمد

كمال الدين ابـوالــفـضـل اســمــاعـيـل بــن جـمـالالــديــن مــحــمــد بـن عـبـدالـرزاق اصـفـهـانـى متخلص به كمال شــاعـر قـرن 7 ق اسـت. بــه خـلاق‌الـمـعـانـى شـهرت داشت؛ زيرا معانى پنهانی در شعرش بود كه پس از چندين بار مطالعه آشكار مى شـد. مـداح اكـابـر و پادشاهان معاصـرش بـود. از آثار اوست: ديوان اسـماعـیل بن محمد؛ رسالة القوسيه. ادامه...