تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


17 شهريور


ابـن اَثـيـر

ابـوالسّعادات مجدالدين مـبارك بن محمد شيبانى موصلى معروف بـه ابن اثير (544-606 ق) دولـت‌مـرد، مـفـسـر، مـحـدث و فـقــيــه شـافـعــى عــراقـى اســت. در هـمــۀ عمر عهده دار مـشـاغـل حـسـاس دولـتــی و دیـوانـی بــود. خـانـهاش مـحل گردآمدن عالمان و اديبان بود. از آثـار اوست: جامع الاصـول مـن احاديث الرسول؛ النهاية؛ المختار. ادامه...

حياتى كرمانى

بـانو بـى بـى جـان مـعروف به حياتى شاعره و عارفة كرمانى قرن هاى 12 و 13 ق اسـت. بـا عـلـوم ظـاهـرى، باطنى، و عرفان آشنايى كـامـل داشـت و اشـعـار عـرفانى پیشینیان را مطالعه میكرد؛ به مبانى مـذهبى پاي‌بند، و به اصول طريقت و اخلاقيات عملى واقف، و با آيين سماع و مقام هاى موسيقى آشنا بود. از اوسـت: ديوان حياتى؛ ساقینامه. ادامه...

ابن اسحاق كِِنْدى

یعـقـوب ابـن اسـحاق بن صباح كندى معروف به فيلسوف العرب نخـستين فيـلسوف عرب در قرن 2 و 3 ق اسـت. مـعـلم احمد، پـسـر مـعـتـصم خـليفۀ عباسى، بـود و بـعضـى از آثـارش را نيز بـه نـام او نوشت. از آثار اوست: كـتاب إلـى المعتصم باللّه؛ رساله فـى حـدود الاشـياء و رسـومـها؛ رسـائـل إلـى احمـدبن المعتصم. ادامه...