تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


6 شهريور


آصف الدوله

مـيرزا عبدالوهاب خــان بـن مـحمــد جـعـفرخان آصـف الـدولــه جـبــاداربـاشـى شـــيـــــراز (1242-1304 ق) سـيـاستـمـدار بـسـیـار ثروتمند روزگار ناصـرالدين شـاه قـاجـار است. استـعـداد و حـافظه‌اي قوى در ادبيات عربى و فارسى داشت. آصف الـدوله به خوبی شعر می‌سرود و در شـعر، يزدانى تخلص می‌کرد. ادامه...

ابـوعــلى حُـبــوبــى

ابـوعلـی حسن بن حــارث حـبوبى خوارزمى رياضیدان، قاضـى و فقيه ايرانى قرن 4 ق است. ابـوعـلى بـا ابوالوفای بوزجانى و ديــگر دانـشمـندان زمان خود مكاتبات علمی داشتـه است. در يكى از نامههايش از ابوالفا روش محاسبۀ مساحت يـك مـثـلث بدون داشتن اندازۀ ارتفاع آن را درخواست كرد كـه بوزجانى در رساله‌اي كوتاهي بـه او پاسخ داد. از اوست: الاستـقصـاء و التجنيس. ادامه...

مستوفی الممالك

ميرزايـوسـف آشـتيـانـى مـلـقب به مسـتـوفـی‌‌الـمـمـالـك صـدراعـظم نـاصرالـدين شاه قـاجـار و از رجـال و مستوفيان مشهور عهد قاجار است. که مقام مستوفی‌الممالکی پـنج تن از صدراعظـم‌هـاى قـاجـار، حــاجــى مـيــرزا آقـاسـى، امـيركـبـير، ميـرزا آقـاخـان نـورى، ميرزا محـمـدخـان سـپهـسـالار، مـيـرزا حـسـيـن خان ســپــهـسـالار را بـرعـهـده داشت. ادامه...