تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


2 شهريور


انـورى ابیوردی

اوحـدالـديـن مـحـمد بن مـحمد انورى ابيوردى شاعر قرن 6 هجرى است. با سرودن قصيده اى بـه دربـار سلطان سنجر راه يافت و 30 سـال در خدمت او بود. انورى، افـزون بـر شـعـر، در بـیشتر علوم زمـان خـود اسـتـاد بـود. اشعارش نـيـز حـاوی مـطـالب علمی است. دیـوانـی مـشــتــمــل بر 14700 بـيـت دارد کـه قـصـايـد، قطعات، غزليات، و رباعيات او را دربر دارد. ادامه...

كمال الدين بَياضى زاده

كمال الدين احـمدبـن حـسن بـياضـى زاده فقيه و متكلم و قاضى شهر حلب، بروسه و مـکـه در قـرن 11 ق است. در عـلـم كــلام و خــوش‌نـویـسی نیز مــهـارت داشـت و در نــزد مــردم بسيار محترم بـود. از اوسـت: اشارات المرام كه شــرح جامعى بر فقه الاكبر ابوحنـيفه اسـت؛ مـختصرالاصول؛ سـوانح المطـارحات و لوائح المذاكرات؛ رســالـة الـبـاحـث و الـمـوجـــب. ادامه...

ابوحامد غَرناطى

ابــوحـامد محمد سليمـان بن ربيع غَرنـاطی (473-565 ق) جهان‌گرد و جــغـرافى نگـار انـدلـسى است. احـسـاس خــود را نـه فــقـط در قـالـب سـفـرنـامه¬اى خشك، بلكه بنـا بـر رسم كهن، همراه با مطالبى جـالب دربارۀ شگفتىها به نگارش درآورد. از آثـار اوسـت: الـمـغرب عـن بـعـض عـجـائـب الـمغرب؛ تـحـفـة ¬الالباب و نخبة الاعجاب. ادامه...