تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


7 مرداد


ابوسـعيد سَجزى

ابوسعيد احمد بــن محـمد سجزی رياضى¬دان و ستاره¬شنـاس و عــالم بنام هندسه در قـرن 4 ق است. او را عالم به راه¬هاى گـونـاگون محاسبة سَمت قبـله با حساب و مساحى با آلات معـرفـى كـردهانـد. از آثار اوست: الـجـامــع الـشـاة؛ الـزائـرجـات؛ اسـطـرلاب زورقـى؛ مساحة الاُكر بـالاكــر؛ اجـوبة عن مسائل سألها عـنــه بــعض مـهـندسـى شيراز. ادامه...

عبدالله بـن محمدتِجانى

عبدالله ¬بن مـحـمد تونسى فقيه، اديـب، شـاعـر، جـغرافي‌دان و دیـوانی عهـد حَفْصـيان بود. در مـجـالـس تـفسير و حديث و علوم ادبى پدر عالم و اديبش دانش آموخت و كـاتب ديـوان انشا و مباشر پدرش شد. از آثار اوسـت: رحـلـة؛ تحفة العروس و نــزهــة النفوس؛ الوفاء ببيان فـوائـد الـشـفاء؛ الــدُر النظيم. ادامه...

عباس نقاش باشى

مـيرزا عباس ملقب به نقاشباشى هنرمند اواسط قـرن 13 ق اسـت. بـه تـرغـيب و دستـور عبـاس ميرزا براى يادگيرى نقـاشـى بــه ايـتاليا رفت و پس از هــنـرانــدوزى و درك مـهــارت تصـويرســازى بــه ايران بازگشت و در خدمت عباسمیـرزا به نقاشی مشـغول شــد. از آثـــار اوســت: كپى از روى اثرى از رافائل؛ تصوير پيرمـردى با سرِ طاس و ريش بلند. ادامه...