تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


6 مرداد


ابن سَرابيون

يوحنّا بن سرابيون پزشـك و دولت‌مرد سـُريانى¬زبان قـرن 3 ق اســت. آثـار او مرجع اسـتناد بزرگترین پزشكان اعصار بـعـد گــردیـد. ترجمۀ آثار او به عربى، لاتينى و عـبرى مـوجـب شد که او در جهان غرب شهرت فـراوان یـابـد و تاريخ¬نگاران علم بـسـيـار بـه او پـردازنــد. از آثار اوسـت: كـنّاش الـكبــير؛ كنـّاش الصغير؛ الاقراباذين؛ كتاب فصول. ادامه...

ابوالفضل بيْهقى

ابوالفضل محمد بـن حـسـيـن بـيـهـقى، نـثـرنويس بي‌همتاي زبـان فـارسـي، دبـيــر و تاريخ‌نگار بزرگ عهد غزنوى است. در تأليـف آثارش به امانت دارى بسیار اهمیت داده و آنچه را به صحتش اطمينان نداشت بــه¬وضـوح اعــلام كـرده اســت. مــردى بـى¬غرض و باانصاف بــود. از اوسـت: مقامات بـونـصـر مــشـكـان؛ چـند سخن؛ تـاريـخ مـسـعـودي (تاریخ بیهقی). ادامه...

ابوبـكر واسطى

ابوبكر محمدبن مـوسى واسـطى شـيخ صـوفـی و بزرگ علم اشارات در قرن 3 و 4 ق و از اصحاب جنيد بغدادى بــود. در مــواعـظ خود سخنان دشوار و اشارات پيـچيـدۀ بـسيار به‌كـار مـیبرد به طوریکه عوام سـخـنـانش را نمیفهميدند. شيخ ابوبكر كـمال معرفت را در استغنا مىدانـست و بـر آن بـود كه علم حـقـيقـى معرفت خداوند است. ادامه...