تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


3 مرداد


بهاءالدين آمُلى

بهاءالدين حيدر بن عـلى عـلـوى حـسينى عارف شـيعـى امامى در قرن 8 ق است. فـرمـانرواى طبرستان، فخرالدوله حسن، آمــلى را بسيار محترم مى‌شمرد و او را در زمرۀ نزديكان و مـعـتـمـدان خـود قــرار داد و سرانجام، او را وزير خود كرد. از اوست: الاركان؛ اسـرار الـشـريعة؛ امـثـلـة الـتـوحيد؛ البحر الخِضَمّ؛ جـامـع الاسـرار؛ جـامع الحقايق. ادامه...

حــارث بــن اســد

ابوعبدالله حارث بن اسـد محاسبى عارف، متكلم، فقيه، محدث، زاهد، و از بزرگان صـوفـيـه در قرن 2 و 3 ق است. در فـقـه و حـديث به مقامى بــلند دست يافت. اما چون در رد عــقايد مــعتــزله از روش اســتـدلالى و اصـطـلاحـات آنان استفاده مى¬كرد اهل سنت به ذمّ او پرداختند. از آثار اوسـت: المسائل؛ الـخـلـوة و التـنـقّـُل؛ الــتّوهــّم. ادامه...

فيضـى فـیـاضی

ابوالفيض بن مبارك اكبرآبادى مشهور به فيضى فیاضـی (954-1004 ق) اديـب، نـويـسـنده و شـاعر فارسى گوى هندی و ملکالشعرای دربار اکبر شاه، سلطان گورکانی هند، است. اکبـر شــاه با او در مسائل علمى مشورت مىكرد و تـعــليم هـمۀ فرزندانش را نيز به او سپرده بود. از آثار اوست: ليلاوِتى؛ ترجمۀ رامــايـانــا؛ سـواطــع الالــهام. ادامه...