تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


27 مرداد


ابـن ابى طاهر طَيْفور

ابوالفضل احمد بن طيفور (204-280 ق) نـويـسـنـده، شـاعـر و اَخـبـارى ايـرانى است. در اشعارش گاه به پـديده هاى ملموس زندگى عادى مـى پـردازد و هـمیـن امر شعر او را واقع¬گرا میکند. از آثار اوست: تـاريـخ بغداد؛ المنثور و المنظوم. غـيـر از ايـن دو كـتــاب، آثــار بـسـیـاری به او نسبت داده اند كه اثـرى از آن هـا در دست نیـست. ادامه...

بَـهاءُالـديـن نَـقْـشْبَنْد

خواجه مـحمـد بن محمد بخارى مشهور به خواجه نقشبند (718-791 ق) صـوفـى و بــنيـادگـذار سـلسلة نقشبنديه است. طريقت بهاءالدين تقـيّـد بـه سـنت و حـفـظ آداب شــريــعــت بــود. بـرخــى از آداب و شعـائـر صوفيه، همچون ذكر جَلى، خلوت و سماع را نفى كـرد منـسوب بـه اوست: الاوراد البهائيه؛ الواردات؛ دليل العاشقين. ادامه...

كـمـال الـمـلــك

مـحمـد غفارى مـلـقــب بــه كـمـال الـمـلــك نـقـاش صـاحبنام و چیرهدست کـاشـانی عـهد قـاجـار است. بـا همکاری حکیمالملک مدرسۀ هنری صنایع مستظرفه را تأسیس کـرد. از آثـار اوسـت: تـابلوهای نـفـیـس حـوضخانۀ صاحبقرانيه، آبـشـار دوقـلو، شكارگاه، خيابان دوشـان تـپـه، دورنـماى عمارت گـلستان، دورنمـاى دهكدۀ امامه. ادامه...