تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


22 مرداد


بَـحـرالـعلـوم

ابـوالـعيـاش عـبـدالـعلى مـحـمـد بـن نـظـام¬الـدين انصارى لَكَهْنَوى مـلـقب بـه بـحـرالـعلوم (1144-1225 ق) فـقـيـه حـنـفـى‌مـذهـب و مـتكـلم هـندى اسـت. در فقه و اصـول و حكمت تبحر داشت و بـه مكتب عرفانى ابن عربى وابسته بـود. از اوســت: الاركــان¬الاربعه؛ نـزلات سـته؛ تـنويرالمنار؛ الحاشيه علـى¬الـحاشـيۀ ¬الـزاهـدية ¬الجلالية. ادامه...

شـفـيـع عـبـاســى

مــحـمـد شـفــيـع اصــفـهـانـى مـعـروف بــه شـفـيـع عبـاسـى نـقاش قرن 11 ق اسـت. در دربار شاه صفى یکـم و شـاه عـبـاس دوم به عزت و احترام مى زيست و از توجه آنان برخوردار بود. شيفتة طبيعت و زيبايى هاى آن بود و نخستين كسى بـود كـه نقاشى گل و مرغ را رواج داد. اسـتادى او در ترسیم چهره نیز تحـسين بـينندگان را برمى انگيزد. ادامه...

عیسی قائم مقام

مــعـــروف بـــه مــیــرزای بــزرگ، اديـــب و مـنـشـى و وزيـر نـامى ايران در دوران فتـحـعـليشاه و يكـى از وزراى انديـشمـند و بـاتـدبير تاریخ ايران اسـت. مـیرزای بـزرگ از پيشروان مكـتـب اصـلاح و تــرقــى ايران بود. در تربيت عموم مردم کوشا و جدى بود و حتى از كوچكترين لـغزش آنان چشمپوشى نمىكرد. ادامه...