تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


21 مرداد


ابـوحاتِـم سَِجِِسْتـانى

سـهل بن مـحمد جُـشَمـى مُـقـرى و اديـب قـرن 2 و 3 ق اسـت. یعقوب لیث صـفـاری بـا او مـکـاتـبات علمی داشـت. افـزون بـر داشـتن مقام عـلـمـى، بــه لـحـاظ اجـتـماعـى نــيـز شـخـصـى بـانفـوذ بود. در مسـجد جامع بصره تدريس مى¬كرد و شـاگردان نام‌دارى پرورد. از آثار اوسـت: الاضداد؛ التذكير و التأنيث؛ فَعَلتُ و اَفْعَلْتُ؛ الخصب و القحط. ادامه...

مُـعيـن الـدين چِِشتى

خواجه معـين الـدين بـن غـياث الـديـن سجـزى مـعروف به معين الدينِ چشـتى (537ـ633 ق) صوفى و عـارف بـزرگ و سـرحلقة مشايخ چشتى هند است. غارت ســـيــســتــان بــــه دسـت تـركـان غـُـز او را بـه عـرفـان كـشـاند. به او كرامات بسيارى نسـبـت داده اند. از آثار اوست: انـيـس الارواح؛ گـنـج اسـرار. ادامه...

يـوسـف بـرهـانى

شيخ يوسف بـرهـانـى عـارف بـزرگ طـريقت نـقشـبنـديـه در قـرن 13 و 14 ق است. به شيوۀ سالكان طريقت نقشبنديه كه كار و كوشش را جزو آداب طـريـقـت خـود میدانستند، روزهـا هـيزمشـكـنـى مـیکـرد و شب ها به ذكر و مراقبه میپرداخت. از طرف مولانا خالد اجازۀ ارشاد و مــأمـوريـت اشـاعــۀ طـريقت در مـنطقۀ مكران را برعهده داشت. ادامه...