تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


20 مرداد


ابـومـَعشَر بلخى

جعفر بن محمد مـنجـم ايرانى در قـرن 3 ق است. مـی‌کوشید حـقانيت علم احكام نـجـوم را بـا اسـتفـاده از فـلسـفۀ حـرّانـی ثـابـت كـنـد. ابـومعـشـر در كـتـاب‌هـایش به برترى ايرانيان در دانـش و تـوجـه آنها بـه حفظ عـلوم اشاره كرده است. از اوسـت: زيـج¬الـهـزارات؛ زيــج¬الـقـرانـات و الاحتراقات؛ المدخـل الـكـبـيـر؛ الـمــدخــل الـصـغـيــر؛ السهام. ادامه...

محمدبن ايوب طبرى

ابـوجـعفـر محمـد بن ايوب طبرى ملقب به حاسب منجم و رياضى¬دان اوایل عهـد سلجوقیان در قرن 5 ق اســت. بــه لـحـاظ كـثـرت و اهــميــت آثــار عــلمـي‌ای كه بـه زبـان فــارسـى تـألـيف كرد در روزگار خـود بى¬همتا بـود. از آثـار اوســت: شــمــارنــامــه؛ مــفـتـاح المعاملات؛ الـعـمـل و الالـقـاب؛ الـمـونـس؛ زيج مفرد. ادامه...

عبـداللّه يـافعى

عبداللّه بن اسعد بن عــلــی تـمـيمى يـافـعــى مــــكّى (699-755 / 768 ق) تــاریـخ‌نـگار، شـاعـر، پژوهشـگـر و مـتكلم شافعى عَـدَنی اسـت. در شـاعرى توانا بود و قـصـايـدي در مـدح حـــضـرت مـحـمـد (ص) ســرود. در اصــول ديــن، تـفـسير، تـصـوف، و تـاريخ آثـار مـهـمى تـألـيـف كـرد. از آثـار اوسـت: رَوْض الـرّياحين؛ خــلاصـة الـمـفــاخــر؛ مـرآة ¬الـجـنــان. ادامه...