تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


16 مرداد


مـحـمد ابن اَزْرَق

شمس‌الدين ابـوعبدالله محـمد بـن عـلـى اصـبحى اندلسى مـالــكــى (832–896 ق) فــقـيه، قـاضــى، اديـب و صـاحـبنظر در فـلسـفۀ تــاريـخ و جـامـعـهشناسى اسـت. از عالـمان و قـاضـيان مالكىِِ بنـام بــود كـه دانــش و پــارسايى او را سـتـودهانـد. از آثــار اوســت: بـدائـعالسلك؛ الابـريـز الـمسـبوك. مــنسـوب بـه اوسـت: شفاء الغليل. ادامه...

نـجم الديـن رازى

نـجـم الـدين ابـوبـكر عـبداللّهبن مـحمد رازى عـارف، اديـب و مفسر ايرانى در قــرن¬هاى 6 و 7 ق است. تربيت فـكرى و معنوى او در خراسان و خـوارزم صورت گرفت و در همان نواحى نیز به مقام شيخى يـكى از خـانقاه¬ها رسيد. از آثار اوسـت: عـشق و عقل؛ مرموزات اســدى در مــزمــورات داودى؛ رسـالـة¬الـطيـور؛ سـراج القلوب. ادامه...

فـيض كاشانى

مـحـمـدبـن مـرتـضى معروف به مــلامحسـن و مـتخلـص به فيض (1007-1091 ق) حـكيـم، فـقـيه، مـتــكلم، مفسر قـرآن، مـحدث، و شـاعـر کـاشــانــی اســت. از دانـشـمنـدان بـلندمـرتـبۀ اماميه و مـعاصر شـاه عـبـاس دوم صـفوی بـود. از آثــار اوسـت: علم اليقين؛ عـيـن الـيـقـيـن؛ انـوارالــحـكمة؛ الكلـمـات المكنونة؛ تشريح العالم. ادامه...