تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


15 مرداد


ابـن صــلاح

نـجــم¬الـديـن ابـوالـفتوح احــمـد بــن مـحمـد مـعـروف بـه ابـن صـلاح همدانى ريـاضى¬دان و پزشك مشهور ايرانى ¬تبار اهل همدان در قرن 6 ق است. بـر مـطالـب عـلمى تسلط کافی داشـت و آن مـطالـب را با شيوايی بيان مى¬كرد. به همين علت همگان مشـتاقـانـه در مـجـالـس درس او شـركـت مـى¬كردند. از آثار اوست: رسـالـه فـى كـيفية تسطيح الكُرى. ادامه...

بهرام بن مردانشاه

بـهرام، بـنِ مـَردانـشاه بهرام بن مـردانـشاه مترجـم خـداى¬نـامـه از فارسی میانه به عربى در قرنهای 2 و 3 ق است. بهرام حدود بيست و چـنـد نـسـخـه از خـداى¬نـامـه را گـردآورى كـرده و بـراساس آنها تـاريـخ پـادشــاهــان ايـران را از كيومرث، نخستين انسان، تا آخرين پـادشـاه سـاسـانـى تـدويـن كرده اسـت. روایـت او بـه روایت سنتی زردشــتــی نــزدیــکتـر اسـت. ادامه...

عـريب ابن سعد قُرطُبى

عَريب ابن سعـد قُرطُبى ( - 369 ق) پزشک، تـاریـخنـگار و كـاتبِ اسرارِ دربار انـدلـسـی عـبـدالـرحـمان سوم، و مـستـنصـربـالله، خلفای عباسی، در قرن 4 ق است. از آثار اوست: صلة تـاريخ طبرى که دنبالۀ تاریخ طبری اسـت؛ خلق ¬الجنين و تدبيرالحبالى و الـمـولـود در طب بهویژه مراحل رشــد جـنـیـن، تـولــد کـودک و بــیـماریهـای سـالهای طفولیت. ادامه...