تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


22 تیر


ابوالكلام آزاد

ابوالكلام محيى‌الدين احـمـد متخـلص بــه آزاد (1305-1379 ق) دانـشـمـنـد، مـحـــقــق، سـيـاسـت¬پيشه، خطيب، روزنامه¬نگار، مفسر قرآن و اديب معروف زبان اردوسـت. هـم¬رزم گـانــدى و جـواهـر لـعـل نـهـرو و از اَشراف بِرَهمَنان هندى بود، كه در استقلال هند تأثير داشت. از آثار اوست: تاريخ مــعـتـزلـه؛ سـيـرت شـاه ولى¬الله؛ تـرجـمـان¬الـقـرآن؛ تـفـسير البيان. ادامه...

صدرالدين دَشتَكى

ابوالمعالی مـحـمد بن ابـراهـيم ملقب به صدرالدين كبير (828-903 ق) حكيم و متكلم و فقيه شـيعى و صدراعظم شاه طهماسب صفوی اســت. در مـنــاظــره يـگـانة عصـر خـويـش بــود. به تجرد نـفـس قـائـل بود و به شطرنج عـلاقـه داشـت. از آثار اوست: اثـبـات الواجب تعالى؛ الحقايق الـمحـمـديـه؛ الـجذر الاصــم. ادامه...

ابوالقاسم نائـينى

ابوالقاسم نائينى مـلـقـب بـه ســلــطــان ¬الحكما (1245-1322ق) رئـیــس پزشک دربـار نـاصـرالــدین شاه قاجار و مدرس و عضو شورای مرکزی مـدرسـۀ دارالـفـنـون است. در شـیـوع وبا در تـهـران نتـوانـست درمـانی بـرای آن بیـابـد و خــود نیز بـه هـمـین بـیـماری درگذشت. از آثــار اوست: ناصرالملوك؛ تحفۀ ناصرى؛ رسالۀ طاعونيه؛ رسالۀ وبائيه. ادامه...