تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


28 خرداد


ابـن يَمين

اميـر فـخـرالـديـن محـمود بن يمين‌الدين طغرايى فَريومَدى شاعر ايرانى قرن 8 ق است. درون‌مـايـۀ‌ غـزل‌هاى او عاشقانه است. گه‌گاه اشاره‌هاى اخـلاقى و عرفانى هم در آن‌ها ديـده مـى‌شــود. امـا شـهـرت ابن يميـن بيشتر به‌اعتبار قطعه‌هاى اوسـت كه درون‌مايۀ‌ اخلاقى و اجتماعى دارنـد. از آثار اوست: ديــوان اشـعـار ابـن یـمـیــن. ادامه...

شـمـس مـنشى

شمس‌الدين محـمـد بـن هـندوشاه صاحبى نَخجَوانى معروف به شمس منشى سلطان ابـوسـعـيـد بهادرخان و وزيرش، غياث‌الدين محمد، و نیز سلطان اويس در قـرن 8 ق اسـت. جملـه‌ها و عبارات او مصنوع و پرتكلّف و همراه با مفردات، اشعار عربى، آيات قرآنى و احاديث نبوى است. از اوست: دستورالـكاتب فى تعيين المراتب؛ صـحاح‌الفرس. ادامه...

يعقوب لِيث صفّار

يعـقوب بن ليث عَيّار سيستانی و بنیاد‌گذار و نخستین امير سلسلۀ صفاريان در قـرن 3 ق اســت. در زمـان دولـــت او، شــعــر فـارسـى بـراى نـخـسـتـين‌بـار رسميت يـافـت و يـعـقـوب شـاعـران دربارش را به سـرودن شـعـر بـه زبان فارسى تشويق كرد. در زمان نبرد با خـلیفۀ عبـاسـی به بیماری قــولنج درگــذشـت. ادامه...