تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


24 خرداد


محمدصالح اصـفهانى

محمد صالح اصـفـهـانى خوش‌نويس مـشـهـور عهد صفوى است. از او افزون بـر آثار خوش‌نويسى، تـذكـره‌اى دربارۀ‌ خطاطان به‌جا مـانـده اسـت. در ايـن تـذكـره مطالبى سودمند دربارۀ‌ احوال و آثار خوش‌نويسان آمده است. از اوست: كـتـيـبۀ‌ ايوان چهل‌ستـون؛ كـتـيبۀ‌ در ورودى مـدرسـۀ‌ مـادرشـاه اصـفـهـان. ادامه...

پَرْتوی شــيرازى

شاعر قرن 9 و اوايــــل قــــرن 10 ق و از بـزرگان تصوف و طريقت بود. جوانى‌اش را در مى‌گسارى و قلندرى گذراند، اما در اواخر زندگـانـى تـوبـه کـرد و دانش انـدوخـت و بـه‌سـرعــت در سـرودن انواع شعر و نیز در فن پزشكى و نجوم چيره‌دست شد. از آثار اوست: ساقى‌نامه؛ ديوان اشـعـار پـرتــوی. ادامه...

عـبدالـغـفـارنـجـم‌‌‌‌الـدوله

نجم‌‌‌‌الملك حاج ميرزا عبدالغفار بـن آخوند على ‌‌‌محمد اصفهانى ملقب به نجم‌‌‌‌الملك معلم رياضى دارالفنون، مترجم و صاحب‌نظر علم نجوم در قرن‌های 13 و 14 ق است. آثار مهم او را مى‌‌‌‌توان به دو دستۀ رياضيات و نورشناسى تفـكيك كرد. از آثـار اوســت: رسـالـۀ تـطـبـيـقـيه؛ سـفرنامۀ خـوزسـتـان؛ اسـرارنـامـه. ادامه...