تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


23 خرداد


مـحـمـد ابـريـشـمى

محمد ابريشمى خطاط، شاعر، و كاتب كتاب‌خانۀ امـيرعليشير نوايى در قرن 10 ق است. خط او را به شيرينى و پختگى و نرمى ستوده‌اند و او را سرآمد شاگردان سلطان على مشهدی دانسته‌اند. از اوست: خـوش‌نویسی چند قطعه به قلم دودانگ، سه‌دانگ و پنج‌دانگ مـتــوسـط؛ يـك نـسـخــه از مـنـطـق‌الـطـير شـيـخ عـطـار. ادامه...

سيدجعفر كشفى

سيدجعفر بن ابى اسحاق موسوى علوى عالم امـاميۀ‌ قرن 13 ق و از تبار امام موسى كاظم (ع) است. در علم نـحو، فقه، حديث، و تفسير عالمى بـى‌نـظـيـر بـود. از آثار اوست: اجـابـة المضطرين؛ ارجوزة فى الـكـلام؛ ارجـوزة فـى المنطق؛ ارجوزة فى النحو؛ سنابرق؛ برق و شــرق؛ الـبـلدالامـيــن؛ تـحـفـةالـمـلـوك. ادامه...

كمال‌‌‌‌الـديـن فارسى

حســن ‌‌‌بن عـلـي بن حسن كمال‌الدين فـارسي دانـشمند و رياضي‌دان مـشهور ايرانـي در قـــرن 7 ق اســـت. بــــه نـقــد آراي جـالـيـنــوس دربارة چگونگي رؤيـت اشـيـا و خـروج نور از چشم براي ديدن اشيا پرداخت. از آثار اوست: تـذكـرة ‌‌‌الحباب؛ اســـاس الــقــواعــد؛ رسـالة بـــحــث در زاويــه. ادامه...