تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


17 خرداد


اسكندربيكِ منشـى

مـنشـى و تـاريـخ‌نـگـار و نـثـرنـويس برجستۀ‌ دوران صفوى است. بـه اعتبار سِمَت منشی‌گری‌اش، به اسناد و منابع دولتى دسترسی داشـــت و بــا دولـت‌مــردان ایـرانی و سفـيران خـارجـى در تماس بـود. همیـن امـر علت ارزش فـراوان آثــار اوســت. از آثـــار اوســت: عـالـم‌آراى عـبــاسـى؛ مـنـشـآت. ادامه...

صادق‌بيگِ افـشار

صـادق‌بيگ افـشار تـبـريـزى مـتخلص به صـادقـى (940-1017 ق) كــتاب‌دار، شــاعـر و نــقاش دوران صفـويـه است. در نظم و نثر فارسى و تركى استاد بود. از آثار اوست: قانون الصُّوَر؛ زبدةالكلام؛ فـتـح‌نـامـۀ‌ عـباس نام‌دار؛ ديـوان غزليات فارسى و تركـى؛ منشآت فارسى و تركى؛ تـذكـرةالـشـعــرا؛ خـطـيـات. ادامه...

فرّخى سـيسـتـانى

عـلـى ‌‌‌بن جولوغ متخلص به فرخى شاعر نام‌دار سـیستانی و مدیحه‌سرای دربار سلطان محمود غزنوی در اواخر قـرن 4 و اوايل قرن 5 ق است. تغزلات فـرخـى از حيث اشتمـال بـر مـعانى بديع عشقى و احـسـاس بـى‌‌‌‌پيرايـه مشهور اسـت. از او سـه تـرجـيـع‌‌‌‌بنـد مـفـصل، تـعدادى قطعه و غزل و ربـاعـى سروده اسـت. ادامه...