تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


13 خرداد


ابن هندو

نام چند كاتب، شاعر و اديب ايرانـى‌تبار در قرن 4 و 5 ق است. آن‌ها به خاندان شيعى‌مـذهـب آل هـنـدو، از اهـالـی هـنديـجان، روسـتایی در نزدیکی قم، منسوب‌اند. برخی از نام‌دارترین آن‌ها عـبـارت‌اند از ابوالفرج محمـد بــن هـنـدوى رازى، ابوالفرج حسين بن محمد بن هنـدو، ابوالشـرف عماد بن ابن الفرج على بن حسين بن هندو. ادامه...

شمس‌‌‌الدین ذَهَـبـى

شمس‌الدين محمدبن احمد معروف به ابن قيـماز مصرى و ذهبى عالم حديث و تـاريـخ‌نـگـار قـرن 7 و 8 ق است. مرتبۀ‌ علمى او چنان بود كه كـسى در عالم اسلام نمى‌توانست بر او ايرادى وارد كند و كلام او دربارۀ‌ درستى يا نـادرستى آثـار محدثين حجت بود. از اوسـت: الاعلام بـالوفيات؛ الاصابه؛ سير اعـلام الـنـبـلاء؛ دول الاسـلام. ادامه...

سيد عَضد يـزدى

سيـد عضد يـزدى مـتخلص به عَضُد شاعر مـعــروف قـرن 8 ق اسـت. از دولت‌مردان عـهـد ايـلخانى، شحنۀ فـارس و بعدها، حاکم یزد بود. شاعرى خوش‌قريحه و متأثر از اشــعــار ســعـدى اسـت کـه شـعرش ساده و روان و شيرين است. ظـاهراً سيد عضد ديوانى داشـتـه كـه اكـنـون در دسـت نـيـست. از اوست: سندبادنامه. ادامه...