تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


3 خرداد


ابـن جـزّار

ابوجعفر احمد بن ابراهـيم جـزار مـعروف بـه ابـن جـزار پزشك و تاریخ‌نگار مـشهور مـغـرب در قـرن 3 ق اسـت. پـزشکی ثـروتـمـند بود که بـیمـاران را به رایگان مداوا می‌کرد و در سایۀ همین ثروت، زنـدگی‌اش را در آمـوختن علم و تـحـریر کتب صرف می‌کرد. از اوسـت: الاعتماد؛ زادالمسافر؛ سـياسـة‌الـصـبيان و تـدبيرهـم. ادامه...

عبـاس جوهرى

عـباس بـن سـعـيـد جـوهـرى رياضـى‌دان اوايـل قـرن 3 ق و پیـشگـام عـلم نجوم اسلامی و رصـد اسـت. بیشتر فعالیتش در هنـدسـه و سـاخـت ابـزارهاى علمى بود. سرپرستى ساخت رصـدخانۀ‌ شـمـاسيۀ‌ بـغـداد و ابـزار نجومى را بـرعهده داشت و از مـنجـمان دربار مأمون بود. از آثـار اوسـت: كتاب اقليدس. ادامه...

طبـيب شيرازى

ميرزا محـمد طـبـيـب شـيـرازى مشـهور به سـرور طـبيب و اديـب و شاعر شـيـرازى قـرن 14 ق اسـت. در فنون عربى و ادبى استاد و در هـر دو زمـيـنۀ عـلمـى و عـمـلىِ طبابت ممتاز بود. شـعر نيز نيكو مى‌سرود. قانون ابوعلى سينا را درس مـى‌داد و بــر بـعضى كتاب‌های پزشكى حاشيه می‌نوشت. از آثار اوسـت: رشحات الفنون. ادامه...