تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


2 خرداد


ابراهيم بن سـِنان

ابـراهيم بن سـنان بـن ثـابت بن قُرّۀ حَرّانى ابواسحاق (296-335 ق) پزشك و ريـاضـى‌دان و منـجم صابئى ‌مذهب اسـت. نخستین كسى است كه دربارۀ ساعت استوايى بحـث كـرده است. قديمى‌ترين اثبـات بـراى انـحـناى خـطوط ساعتى نيز از اوست. از اوست: الـمـقالة؛ كـتاب فـى حـركات الشـمس؛ رسـالة فى اسطرلاب. ادامه...

تـنوخى

زيـن‌الدين ابـوعبدالله محمد بن محمد بن عمرو تنوخى مَــعَـرّى ريـاضـى‌دان و اديـب قــرن 7 ق اسـت. روش او در حل مسائل جبرى، درست مانند خـيام و خـوارزمـى، امـا بدون استفاده از اشكال هندسى است. از آثـار اوسـت: فـى الـجـبر و المـقابـلة؛ رسـاله‌اى مختصر در ريـاضى با عـنوان كتاب كشف الـغـطاء؛ كـتاب اَقـْصَى القُرَب. ادامه...

لطفعلى خان زند

لطفعلى خان (1180-209 1 ق) آخرين شاه دودمان زنديه است که در مـدت شش ســال سـلطـنتـ، گـرفـتار كشـمكش با آغـا محمدخـان و ديگر سران طايفه‌‌ها و افغان‌ها بود. سواركارى و تيراندازى ماهر و بسيار شجاع بود. او را به فریب و خیانت دستگیر کردند و به آغا محمدخان تحویل دادند. آغا محمد او را كـور كـرد و بـه قـتل رساند. ادامه...