تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


1 خرداد


آصفى هروى

آصـفى هـروى قُهِستانى شاعر قرن 9 و 10 ق است. شهرت آصفى به غزل‌‌هاى خيال‌انگیز اوست. رباعياتش متأثر از خيام اسـت. بـرخى از اشعار آصـفى ضـرب‌المـثل شـده‌اند. مضـمون‌سـازى، باريـك‌بينى و بيـش از هـمه، صـنعـت تلميح از ويـژگى‌هـاى شـعر اوسـت. از آثـار اوست: رباعيات آصفى؛ ديـوان آصـفى؛ غزلیات آصفی ادامه...

ابـومـحـمد بلـوى

ابـومحمد عبدالله بـن مـحمد مديَنى بلوى تـاریخ‌نـگـار، مـحـدث و فـقيه مصـرى در قرن 4 ق است. آثار او از كهـن‌تـريـن كـتـاب‌هـاى تـاريخـى اسـلامى است که در آن‌هـا تـاريـخ مـصـر و شام و دستـگـاه‌ ادارى آن مناطق آمده اسـت. از آثــار اوســت: سيرة احـمـد بــن طـولون؛ المعرفة؛ الابـواب؛ الـديـن و فـرائـضـه. ادامه...

ملاصدرا

صدرالدين محمد بن ابـراهــيـم قـوامـى معروف به صـدرالـمـتألهـين يـا مـلاصدرا (979/980-1050 ق) حـكيم و فـيلسوف بزرگ شیرازی است. در آثارش عقايد فلسفى‌اش را بر اصول مذهب شيعه استوار سـاخـت و در حـكـمت الهي، به مدارج عالى دست يافت. از اوست: اسـفار اربـعه؛ اتـحـاد الـعاقـل و المعقـول؛ اتـصاف الماهية بالوجود. ادامه...