تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


15 اسفند


ابراهيم مــيـرزا

ابـوالفتح سلطان ابراهيم مـيـرزا شـاهـزادۀ شـاعر و خـوش‌نويس دوران صـفوى است. در ميان شاهزادگان صفوى كسى به جامعيت ابـراهيم مـيرزا در علوم و فنون و هـنـر ديـده نـشـده اسـت. مـذهّبـان، مـصـوران و مـجـلـدان معروف را گرد آورد و با تشويق آن‌ها بهترين آثـار هـنرهاى زيبـاى ايران را فراهم ساخت. از اوست: ديوان اشعار؛ فـرهنگ ابراهيمى. ادامه...

محمودشروانى دلشاد

محمود بن مـحـمـد دانـشـمـند و پزشـك و متـرجم ايرانى قرن 9 ق است. اصلاً از مـردم آذربايجان بود كه به عثمانى (تـرکیۀ كنونى) رفت و در آنجا ساكن شد و همان جا هم درگذشت. در طـب و مـعـدنـيات دسـت داشـت. از آثــار اوســـت: كمال‌نامه؛ تحفة مرادى؛ جواهرنامه؛ ترجمة تـاريخ ابن كثير؛ مختصر طـب بـه تـركـى. ادامه...

احمدبن محمدگيلانى

نـظـام‌الدين احمـد گيلانى ملقـب بــه فــلــك و مـشـــهـــور بـه حـكـيـم‌الـملك گيلانى نويسنده و پزشك ايرانى قرن 11 ق است. از آثار اوست: مجموعۀ حكيم‌ الملك؛ رســالۀ ادويــه؛ حـيوانات ذوات السموم؛ خواص ادويه؛ رسالۀ طب؛ رسـالۀ اصـطلاحات اطـبا؛ سـمندر دولت؛ مداواى بواسير؛ رسالۀ تعلق نفـس به اعـدل اعـضاء. ادامه...