تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


1 اسفند


آقابزرگ طهرانى

محمد محسن بن على منـزوی (1293-1389 ق) فقيه، عـالم و كتابشناس بی‌همتای شيعى است. با تدوین دایرة‌المعارف عظیمی جاى خالى فهرستى از آثار نويسندگان شيعى را پر کرد. از آثار اوست: الذريعة الى تصانيف الشيعة؛ طبقات اعلام الشيعة؛ مصفى المقال؛ المشيخة؛ هدية الرازى الى المجدد الشيرازى؛ حيات الشيخ الطوسى؛ مـستـدرك كـشــف الـظـنون. ادامه...

محمدحسـين شيرازى

محمد حـسيـن شـيـرازى مـلقـب بـه كاتـب الـسـلطان خـوش‌نويس عـصـر نـاصرالـدين شاه است. نـاصـرالـديـن شـاه به خط وى علاقه و رغبت بـسيـار داشـت. از آثـار اوسـت: خـوش‌نویسی مـثـنـوى مـولـوى، تــرجـمـۀ فارسـى قـرآن كـريـم، تـاريخ نخجـير ناصرى، تاريخ سلطـان محـمود غزنوى، ديـوان حافظ. ادامه...

حسن ميرزاى شيرازى

محمـدحـســـن مـيرزاى شيرازى (1230-1312 ق) مـرجـع عالیقدر تقليد شيعیان در عهد قاجار است. او را مـيـرزاى مجـدد، به مـعـناى احیاگر تشیع، می‌خواندند. مهم‌ترين واقعـۀ زندگی او، فتواى مهم و تأثیرگذارش در تحريم استعمال توتون و تنباكو است برای مقابله با واگذارى امتياز انحصارى توتون و تنباكو به انگليسى‌ها بود. ادامه...