تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


24 بهمن


محمدامين آتشى

حكيم محمد امين آتشى متخلص به امينا شاعر و پزشـك مخصوص دربار محمد عادلشاه بن ابراهيم، فـرمـان‌رواى بيجاپور و هفتمين امير خاندان عادلشاهيه، در هـنـد در قـرن 11 ق است. آتشـى ايـرانى نژاد و از شاعران مهاجر به دكن بوده كه در آن‌جا به ثروت و مقام دست يافت. از آثـار اوسـت: ديـوان؛ عادلـنامه؛ مـعـدن الافـكار؛ مـجـمرانـوار. ادامه...

شـمـس بايسنقرى

محمد بن حـسام هروى مشهور به شمس‌الدين بايسنـقرى خوش‌نويس بزرگ قرن 9 ق اسـت. از خوش‌نويسان دربار بايسنقر ميرزاى تيمورى و استاد ايـن شـاهـزاده بـود و به هـمیـن سـبـب، بایسنقری رقم مـی‌زد. از آثــار اوسـت: كتيبة بخشی از آستان مقدس رضوى در مـسجد گـوهـرشـاد و قرآن سـلــطـانى مـذهـب عـالـى. ادامه...

ابـونـصر محمد عُتبى

ابونصر مـحمد بن عبدالجَبار عُتبى تاريخ نگار مـعـروف قرن 5 ق است. عتبى در تاریـخ‌نگاری، از مشاهدات شخصى، منابع مكتوب ديوان رسائل و شاهدان عـینی بهره برده است. به رغم ارزش تاریـخی فراوان کتاب او، نثر متكلف و مسجع، و لحن آكنده از تملق و تـعـلق او از ارزش کـتـابـش کاسـته اسـت. از آثـار اوست: تـاریخ اليمينى؛ لـطائف الكتاب. ادامه...