تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


3 بهمن


اشـرف مَـراغى

ابو على حسين بـن حسن مراغى تبريزى معروف بـه اشرف مراغى شاعر قرن 9 ق اسـت. شـاعـرى پـركـار بـود كه چـنـدين اثر منظوم در طول عمر خـود سـرود. تـا هنگام مرگ در تبـريز زندگى كرد و با هيچ كس معـاشـرتى نداشت و شايد سبب گمنامى اش همين گوشه گيرى‌اش بـود. از آثار اوست: ديوان اشرف مـراغـی؛ پـنـج گنـج؛ بهرام شاه. ادامه...

مـحمـد جَـفْـرى

سـيد محمدبن حسين علوى مدنى شافعى معروف بـه جفرى (1149-1186 ق) مورخ و عالم نامى است. آثارى که نوشته در مـوضـوعـات انـساب شيوخ و عـرفـاسـت. شـعـر هم مى گفته اسـت. از آثـار اوسـت: الـكـوكب الـدرى؛ كنزالبراهين الكبيسة؛ شرح منـظـومـة فـى شـيـوخ الـتصـوف بـه حـضـرمـوت؛ ديـوان جـفری؛ تـاريـخ الـشـعـراء الـحـضـرميين. ادامه...

على جهانگيرشاهی

اسـتـاد محـمـدعلی جهانگیرشاهی (1014-1037ق) نـقـاش مــاهر و چـيـره دست جـهـانگيرشاه گوركانى اسـت. در دربـار جـهــانـگير شاه گورگانى از احترام بسیار برخوردار بـود و بدين سبب به لقب جهانگير شـاة مـشـهور شده بود. از آثار اوسـت: تصـويـر شـاهزادۀ جوانى كــه روى صــنـدوقــى طـلايــى نـشـسـتـه و مشغول مطالعه است. ادامه...