تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


28 فروردين


ابـن سَـبْـعيـن

ابـومـحمـد قطب‌الدين عبدالحق بن ابراهيم مـلقـب بـه مُـرسـى و رَقـوطى فيلسوف بزرگ اندلسى در قرن 7 ق است. بـه عـلـوم زمـان خود هـمـچـون فـقـه، حديث، كلام، فلسفه، عرفان، كيميا، طب، اسرارالحروف و علم ارقام و اعداد آگاه بوده است. از اوست: الـمسائل الـصقلية؛ بـُدّالـعارف؛ رسـالة الفقيرية؛ رسالة الـقوسية. ادامه...

يوسـف صَـفَـدى

يوسف بن هلال صـفدى طـبيب و اديب و فقيه حنفى حلبى اواخر قـرن 7 و اوايل قرن 8 ق است. بيمـاران فـقـير را رايگان درمان مـى‌كـرد، به آن‌هـا غـذا و دارو مى‌داد و آنان را بر بيماران ثروتمند مقدم مى‌داشت. از آثار اوست: كشف الاسرار و هتك الاسـتار؛ ارجـوزه فـى الـخـلاف بـيـن ابـى حنــيـفـه و الـشـافــى. ادامه...

ميرزا على همدانى

میرزا علي‌ خـان همـدانى رئيـس‌ الاطـبـا، دوران ناصرى است. طبيب مـخـصـوص كـامــران مـيـرزا نايـب‌السلطنه، رئیس پزشكان و جـراحـان و داروسـازان، رئیس حـفظ‌ الصحـه نظـامى و رئـيس‌‌الاطباى ايران بود. از اوست: ترجمه احـياء الاطـفـال نـاصـرى كه رئـيس‌ الاطبا؛ امـراض عصبانى؛ جواهرالحكمه؛ امراض نسوان. ادامه...